Regulamin

REGULAMIN korzystania z Centrum Rekreacyjno - Sportowego „GYM EL TORO” ul. Kosynierów 40a w Sosnowcu

Szanowny Gościu…

Szanowny Gościu…

I. REGULAMIN OGÓLNY

1. Na terenie obiektu CRS znajdują się:

a) Poziom – 1: arena cross

b) Poziom 0: sala fitness, restauracja i fit bar, gabinety, sauna, sala bokserska

c) Poziom 1 : szatnie

d) Poziom 2: siłownia, szatnia dla dzieci

e) Poziom 2,5: recepcja, szatnia dla niepełnosprawnych, pokój dla dzieci

f) Poziom 3: strefa cardio, strefa dla kobiet,

g) Teren zewnętrzny: tor runmagedon, klatka crossfit, parking dolny i górny

2. Godziny udostępnienia obiektu CRS i poszczególnych aktywności CRS określone są w aktualnej ofercie.
W przypadku organizowania imprez sportowych godziny udostępnienia obiektu CRS mogą ulec zmianie,
a informacja w tym zakresie zostanie udostępniona z odpowiednim wyprzedzeniem na stronie internetowej
i w recepcji CRS.

3. Osoby wchodzące na teren obiektu są zobowiązane zapoznać się i przestrzegać niniejszego regulaminu przed rozpoczęciem korzystania z usług CRS. Korzystanie z usług CRS jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

4. Każdy, kto ma zamiar skorzystać z usług CRS zobowiązany jest zgłosić się do recepcji w celu otrzymania karty wstępu.

5. W uzasadnionych przypadkach obsługa CRS ma prawo odmówić wydania karty wstępu lub odmówić prawa wstępu osobie posiadającej kartę wstępu wejścia na teren obiektu CRS, której zachowanie sugeruje pozostawanie pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających.

6. Za usługi CRS możliwe jest dokonywanie płatności gotówką oraz kartą płatniczą.

7. W celu uzyskania faktury VAT za zakupione usługi należy zgłosić wniosek w recepcji CRS wraz z danymi nabywcy usługi, numerem NIP i otrzymanym paragonem najpóźniej do 7 dni od dnia otrzymania paragonu. Przy braku paragonu fiskalnego nie ma możliwości spełnienia żądania nabywcy usługi i wystawienia faktury VAT w miejsce paragonu.

8. Każdy korzystający z usług CRS zobowiązany jest do przestrzegania powszechnie przyjętych zasad czystości
i porządku na terenie obiektu CRS.

9. Na terenie obiektu obowiązuje całkowity zakaz: palenia tytoniu i spożywania napojów alkoholowych, oraz środków odurzających i dopingujących, wnoszenia opakowań szklanych, ostrych narzędzi oraz innych niebezpiecznych przedmiotów, plakatowania, pozostawiania ulotek reklamowych , akwizycji, wprowadzania zwierząt, wstępu osób pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, niszczenia obiektu CRS, jego wyposażenia oraz zieleni, rozpalania ognia.

10. Do sterowania urządzeniami elektronicznymi, RTV, AGD zainstalowanymi w obiekcie upoważniona jest wyłącznie obsługa CRS..

11. Osoby naruszające porządek, postanowienia niniejszego regulaminu oraz innych regulaminów obowiązujących w CRS oraz instrukcji użytkowania poszczególnych urządzeń, niestosujące się do zaleceń obsługi CRS mogą zostać poproszone o opuszczenie obiektu CRS i nie przysługuje im zwrot pieniędzy za zakupioną usługę. 

12. W przypadku wystąpienia nieszczęśliwego wypadku lub doznania jakiegokolwiek uszczerbku na zdrowiu
w trakcie korzystania z usług CRS, osobom znajdującym się w chwili zdarzenia pod wpływem alkoholu lub jakichkolwiek środków odurzających nie przysługuje odszkodowanie.

13. Teren obiektu CRS jest monitorowany w sposób ciągły, a obraz z kamer jest zapisywany a następnie nadpisywany przez kolejne zapisy.

14. Administratorem danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Wielobranżowe OFI K A Michaliszyn Sp.j.
z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, ul. Robotnicza 47

Gromadzimy i przechowujemy dane osobowe zgodnie z zasadami określonymi w RODO-Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE -  Zobacz szczegóły w Polityce Prywatności

15. Wszelkie skargi i reklamacje prosimy zgłaszać w recepcji CRS. Skargi i reklamacje będą rozpatrywane
w terminie nie dłuższym niż 30 dni. Informacja o sposobie rozpatrzenia reklamacji udostępniona zostanie w recepcji CRS lub w inny sposób wskazany przez składającego skargę w jej treści. Podstawą do reklamacji jest paragon.

16. Zmiany w niniejszym regulaminie będą dokonywane poprzez ich zamieszczenie na stronie www
i udostępnienie w recepcji CRS.

II. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Za niszczenie obiektu CRS, niszczenie bądź zagubienie wyposażenia obiektu korzystający zobowiązany jest do zapłaty odszkodowania w wysokości równowartości wyrządzonej szkody.

2. Obsługa CRS nie ponosi odpowiedzialności za zgubione lub pozostawione na terenie obiektu pieniądze oraz przedmioty wartościowe. Na terenie obiektu nie prowadzi się depozytu. Rzeczy pozostawione na terenie obiektu, a znalezione przez personel obiektu można odebrać w recepcji (do 1 tygodnia od daty pozostawienia).

3. Za zgubienie karty wejścia lub opaski jednorazowego wejścia bądź ich uszkodzenie uniemożliwiające dalsze ich wykorzystanie korzystający zobowiązany jest do zapłaty kwoty 20,00 zł.

4. CRS nie odpowiada za wypadki spowodowane nieprzestrzeganiem regulaminu obiektu, instrukcji użytkowania urządzeń oraz poleceń obsługi CRS.

5. O wszelkich aktach wandalizmu lub innych niebezpiecznych zdarzeniach mających miejsce na terenie obiektu CRS należy poinformować: 883 702 856 , Policję – tel. 997 lub Straż Miejską – tel.986.

III. ZASADY KORZYSTANIA Z SIŁOWNI, FITNESS, STREFY CROSS

6. Osoby wchodzące do pomieszczenia siłowni, fitness, strefy cross oraz tor runmagedon zobowiązane są do uiszczenia opłaty za usługi zgodnie z aktualnie obowiązującym cennikiem.

7. Dzieci oraz młodzież do lat 15 mogą przebywać na terenie obiektu wyłącznie pod opieką dorosłego opiekuna po uzyskaniu zgody CRS, za wyjątkiem zajęć zorganizowanych dla dzieci i młodzieży.

Młodzież w wieku 15-18 lat zobowiązana jest złożyć w recepcji oświadczenie rodziców lub opiekuna prawnego
o zgodzie na korzystanie przez małoletniego z usług CRS zgodnie z wzorem dostępnym w recepcji.

8. Należy opuścić pomieszczenia siłowni, fitness, strefy cross 15 minut przed zamknięciem CRS i udać się do szatni.

9. Zabrania się udostępniania kart wejścia w postaci imiennych karnetów osobom trzecim. Karnet jest ważny wraz z dokumentem tożsamości.

10. Karnet jest ważny wyłącznie w terminie jego obowiązywania. Niewykorzystanie usługi w terminie ważności karnetu powoduje utratę usług w tej części, klient nie ma prawa żądać za nie zwrotu pieniędzy. Osoby chcące skorzystać ze zniżek/promocji w cenie usług oferowanych przez CRS zobowiązane są okazać obsłudze recepcji CRS dokument potwierdzający uprawnienie do skorzystania ze zniżki/promocji w chwili dokonywania zakupu usługi (studenci, seniorzy, służby mundurowe, itp.)

11. Zawieszenie terminu obowiązywania karnetu lub przedłużenie terminu karnetu jest możliwe tylko
w wyjątkowych oraz uzasadnionych przypadkach, na podstawie pisemnego wniosku,  po uzyskaniu zgody CRS.

12. Każdy użytkownik siłowni, sali fitness, strefy cross zobowiązany jest do wcześniejszego zapoznania się
z instrukcją użytkowania poszczególnych urządzeń lub skonsultować ich obsługę z instruktorem.

13. Każdy użytkownik siłowni, sali fitness zobowiązany jest do używania ręcznika i okrywania nim siedziska urządzeń w sali siłowni oraz mat w sali fitness.

14. Zabrania się wykorzystywania urządzeń i przyrządów do ćwiczeń w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem.

15. Korzystający powinien używać takich obciążeń, urządzeń i sprzętu nad którymi jest w stanie samodzielnie zapanować. W przypadku używania dużych obciążeń korzystający powinien zapewnić sobie asekurację innych ćwiczących lub trenera.

16. Przed rozpoczęciem treningu na bieżni należy sprawdzić czy na pasie nie pozostawiono żadnych rzeczy. Prędkość bieżni należy dostosować do swoich możliwości.

17. Korzystający powinien odkładać sprzęt i przyrządy do ćwiczeń po ich użyciu na przeznaczone im miejsce, natomiast sprzęt typu piłki zwrócić do recepcji.

18. Osoby korzystające z usług CRS (siłownia, fitness i inne zajęcia grupowe, strefa cross, tor runmagedon) wykonują ćwiczenia fizyczne na własne ryzyko, po samodzielnym i świadomym ustaleniu we własnym zakresie czy nie posiadają przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych i uczestniczą w zajęciach na własną odpowiedzialność. Korzystający nie mają roszczeń wobec CRS z tytułu doznania uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia w związku z korzystaniem usług w obiekcie, jeśli do uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia doszło w związku z ich stanem sprawności fizycznej lub stanem zdrowia. Przed podjęciem aktywności fizycznej zaleca się poddanie kontrolnym badaniom lekarskim.

19. Na terenie siłowni, sal fitness, strefy cross, obowiązuje strój sportowy oraz zakryte obuwie sportowe zmienne
z czystą podeszwą (inne od tego w którym klient przyszedł). W strefie saun obowiązkowe jest korzystanie z ręcznika oraz klapek basenowych.

20. Zaleca się spięcie długich włosów w celu uniknięcia wkręcenia do urządzeń.

21. Na terenie siłowni, sal fitness, strefy cross oraz obowiązuje zakaz wnoszenia toreb oraz przebywania
w okryciach wierzchnich, które należy pozostawić je w szatni.

22. Przed rozpoczęciem ćwiczeń zaleca się wykonanie rozgrzewki.

23. Osoby korzystające z usług CRS (fitness, strefa cross,) mają możliwość skorzystania z informatycznego systemu  rezerwacji dostępnego poprzez stronę internetową CRS. Trzykrotna nieobecność danej osoby na zarezerwowanych i potwierdzonych przez CRS zajęciach powoduję zawieszenie możliwości rezerwowania miejsc oraz korzystania  z systemu rezerwacji na okres 3 miesięcy.   

24. CRS zastrzega sobie prawo wprowadzenia w zmian w obowiązującym grafiku zajęć zorganizowanych.

25. Zaleca się zgłaszanie skaleczeń, urazów, kontuzji, problemów zdrowotnych oraz ciąży prowadzącemu zajęcia zorganizowane lub trenerowi osobistemu.

26. Na terenie obiektu CRS dopuszcza się trening z własnym trenerem po uzyskaniu zgody CRS oraz pod warunkiem wykupienia przez wszystkich uczestników karty wejścia zgodnie z obowiązującym cennikiem wraz
z opłatą za udostępnienie infrastruktury w celu przeprowadzenie treningu .

III. UDOSTĘPNIENIE WIZERUNKU
 
1. Osoba uczestnicząca w zajęciach, która wyraziła zgodę na pozowanie do zdjęć wykonywanych przez trenera, prowadzącego zajęcia lub inną osobę dokonującą rejestracji obrazu w imieniu CRS, wyraża tym samym zgodę, na wykorzystanie przez CRS jej wizerunku, w tym na rozpowszechnianie wizerunku za pomocą wszelkiego rodzaju mediów elektronicznych, w celach promocyjnych, marketingowych i informacyjnych CRS.
 
2. W przypadku dokonywania rejestracji obrazu przez trenera, prowadzącego zajęcia lub inną osobę w imieniu CRS, gdzie na pierwszym planie znajduje się osoba, która wyraziła zgodę na pozowanie, inna osoba korzystająca z usług CRS będąca na drugim planie, jeśli znalazła się w kadrze sprzętu rejestrującego i nie wyraziła niezwłocznie wyraźnego sprzeciwu na rejestrację, wyraża tym samym zgodę, na wykorzystanie przez CRS jej wizerunku w ramach drugiego planu rejestrowanego obrazu, w tym na rozpowszechnianie wizerunku za pomocą wszelkiego rodzaju mediów elektronicznych, w celach promocyjnych, marketingowych i informacyjnych CRS.
 
3. W przypadku uczestnictwa w imprezach otwartych organizowanych w CRS, podczas których rejestrowany jest wizerunek uczestników imprezy, o czym CRS poinformowało z wyprzedzeniem w materiale informacyjnym dotyczącym organizowanej imprezy otwartej zamieszczonym na stronie internetowej lub FB CRS, osoba biorącą udział w imprezie otwartej lub korzystająca z usług CRS w trakcie trwania imprezy otwartej, wyraża tym samym zgodę na rejestrację jej wizerunku oraz wykorzystanie w tym na rozpowszechnianie jej wizerunku za pomocą wszelkiego rodzaju mediów elektronicznych, w celach promocyjnych, marketingowych i informacyjnych CRS, współorganizatorów i partnerów imprezy otwartej.

Przyjemnego wypoczynku życzy Zespół GYM EL TORO

 

REGULAMIN PROMOCJI „PREZENT NA TWOJE URODZINY”

1. Organizator Promocji:

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „OFI” K.A. Michaliszyn spółka jawna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej ul Robotnicza 47

NIP 6292098491, Regon 276072882, KRS 169866

prowadząca Centrum Rekreacyjno - Sportowe GYM EL TORO w Sosnowcu przy ul Kosynierów 40a zwany dalej CRS

2. W Promocji może brać udział osoba fizyczna (konsument), posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która ukończyła 18 lat oraz wyraziła zgodę na przetwarzanie danych w celach marketingowych. W przypadku niepełnoletnich na udział w Promocji musi wyrazić zgodę opiekun prawny, natomiast nagroda przyznawana jest niepełnoletniemu nabywcy karnetu – klientowi CRS.

3. Promocja polega na nagradzaniu klientów zakupujących dowolny karnet na dowolną aktywność w CRS.

4. W ramach Promocji klient dokonujący zakupu dowolnego karnetu na dowolną aktywność w CRS w miesiącu swoich urodzin, otrzymuje zniżkę w wysokości 50 zł. od obowiązującej zgodnie z cennikiem w CRS Gym El Toro ceny kupowanego karnetu pod warunkiem, że:

a) okaże w recepcji dokument, w którym potwierdzi swoją datę urodzenia,

5. Promocja nie podlega łączeniu z innymi promocjami stosowanymi w CRS

np. umowa lojalnościowa na 12 lub 6 miesięcy oraz nie obejmuje zakupu jednorazowych wejściówek.

6. Przy zakupie karnetów przez nowych klientów do ceny karnetu doliczana jest opłata rejestracyjna 20,00 zł.

7. Udział w Promocji jest dobrowolny.

8. Czas trwania Promocji od 01.06.2019 do odwołania

9. Organizator oświadcza, że promocja nie jest konkursem, grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku. Nie jest też żadną inną formą gry losowej przewidzianej w ustawie z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych.

10. Regulamin jest jedynym dokumentem, który określa zasady Promocji. Materiały reklamowe mają jedynie charakter promocyjno-informacyjny.

11. Uczestnik, który przystępuje do Promocji, akceptuje treść regulaminu.

12. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „OFI” K.A. Michaliszyn spółka jawna informuje, że jest administratorem danych osobowych przetwarzanych w celu promocji. Podanie danych osobowych wymaganych regulaminem jest dobrowolne, a osoba, której podane dane osobowe dotyczą ma prawo do wglądu, może je zmieniać w przypadku, gdy są nieaktualne lub niezgodne z rzeczywistością i może żądać zaprzestania ich przetwarzania. W związku z realizacją Promocji przetwarzane dane są następujące: imię i nazwisko, PESEL, nr telefonu oraz adres zamieszkania. Na podstawie niniejszego regulaminu dane osobowe Uczestników Promocji będą przetwarzane tylko w okresie Promocji i tylko w celu przystąpienia do niej i wykonania praw i obowiązków z niej wynikających.